Flits MR

Openbare oproep aan ouders voor de medezeggenschapsraad.

Aan de school is een wettelijk verplichte medezeggenschapsraad verbonden. In deze raad zitten vertegenwoordigers van het personeel, de ouders/verzorgers en de leerlingen. De raad is bevoegd om alle aangelegenheden van de school met het bevoegd gezag (de rector) te bespreken. Voor een aantal belangrijke beslissingen met betrekking tot de school heeft het bevoegd gezag advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. De MR vergadert zes keer per jaar op dinsdag. De vergadertijd wordt in overleg met alle leden vastgesteld.

Wat doet de MR?

De MR is een overlegorgaan van de school met de kerndirectie. Het is binnen de school het enige orgaan met een wettelijke basis. Vaste agendapunten voor de MR zijn o.a.

  1. het financieel beleid
  2. het personeelsbeleid
  3. het formatiebeleid
  4. het scholingsbeleid
  5. De lessentabelDe MR van rsg Wiringherlant heeft een afvaardiging in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Alle scholen ressorterend onder de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON), hebben zitting in de GMR. Besluiten die het bestuur neemt en besluiten die verder strekken dan de eigen school worden aan de GMR voor advies of instemming voorgelegd. Als u geïnteresseerd bent of meer informatie wilt, kunt u zich melden bij:
  6. Op dit moment is de oudergeleding van de MR niet meer volledig. Van de drie beschikbare plaatsen is er één ingevuld. We zijn dus op zoek naar twee nieuwe leden.
  7.  

Reinier Wagner

wag@wiringherlant.nl

secretaris MR RSG Wiringherlant