Medezeggenschapsraad

  Openbare oproep aan ouders voor de medezeggenschapsraad. Aan … Lees verder...

Vacatures

Klik voor vacatures op onderstaande link vacatures   … Lees verder...

Aanmeldingsformulieren

De digitale aanmeldingsformulieren voor het schooljaar 2017-2018 … Lees verder...

Groep 8

Welkom op de site van rsg Wiringherlant! Je zit nu in groep … Lees verder...

Scholierenlijn Wieringerwerf – Medemblik

De scholierenbus Wieringerwerf - Medemblik rijdt vanaf … Lees verder...

Medezeggenschapsraad

 

Openbare oproep aan ouders voor de medezeggenschapsraad.

Aan de school is een wettelijk verplichte medezeggenschapsraad verbonden. In deze raad zitten vertegenwoordigers van het personeel, de ouders/verzorgers en de leerlingen. De raad is bevoegd om alle aangelegenheden van de school met het bevoegd gezag (de rector) te bespreken. Voor een aantal belangrijke beslissingen met betrekking tot de school heeft het bevoegd gezag advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. De MR vergadert zes keer per jaar op dinsdag. De vergadertijd wordt in overleg met alle leden vastgesteld.

 

Wat doet de MR?

De MR is een overlegorgaan van de school met de kerndirectie. Het is binnen de school het enige orgaan met een wettelijke basis.

Vaste agendapunten voor de MR zijn o.a.

 het financieel beleid
 het personeelsbeleid
 het formatiebeleid
 het scholingsbeleid
 de lessentabel

 

De MR van rsg Wiringherlant heeft een afvaardiging in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Alle scholen ressorterend onder de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON), hebben zitting in de GMR. Besluiten die het bestuur neemt en besluiten die verder strekken dan de eigen school worden aan de GMR voor advies of instemming voorgelegd.

Op dit moment is de oudergeleding van de MR niet meer volledig. Van de drie beschikbare plaatsen is er één ingevuld. We zijn dus op zoek naar twee nieuwe leden.

Als u geïnteresseerd bent of meer informatie wilt, kunt u zich melden bij:

Reinier Wagner wag@wiringherlant.nl

secretaris MR RSG Wiringherlant