De theoretische leerweg

De Theoretische Leerweg (TL) is een vierjarige opleiding binnen het vmbo. De opleiding vormt een brug tussen de basisschool en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). In de onderbouw (1e en 2e leerjaar) volgen alle leerlingen dezelfde vakken. Na het tweede leerjaar maken zij een afdelingskeuze (GL of TL), een sectorkeuze en kiezen zij een vakkenpakket. Uiteindelijk wordt er in 6 theorievakken examen gedaan. Daarnaast doen de leerlingen ook verplicht examen in maatschappijleer, lichamelijke opvoeding (lo) en culturele kunstzinnige vorming (ckv). Met een TL-diploma kunnen de leerlingen doorstromen naar een vervolgopleiding in het MBO of doorstromen naar leerjaar 4 van het HAVO.

De onderbouw TL

In de onderbouw van de Theoretische Leerweg wordt lesgegeven in de volgende vakken:

  • Nederlands, Engels, tekenen, handvaardigheid, muziek, lichamelijke opvoeding, Duits (lj.2), Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuur-scheikunde (lj.2) biologie, economie (lj.2), techniek en diverse projecten.

Naast deze vakken verzorgt de mentor de studie- en mentorles. Tijdens deze lessen wordt er aandacht besteed aan het leren leren, het maken van huiswerk, het groepsproces en verschillende zaken die op school spelen.

Op de Theoretische Leerweg wordt er voornamelijk gewerkt binnen een vakkenstructuur. Binnen de vakken wordt aandacht besteed aan het aanleren van vakkennis en vaardigheden zoals samenwerken, overleggen, onderzoeken en presenteren. Om de samenhang tussen de vakken te vergroten wordt in de onderbouw gewerkt met projecten in leergebieden die verbonden zijn aan ons ELOS principe. Het toepassen van vaardigheden en het praktisch werken vormen uitgangspunten bij de keuze van deze projecten. Bij deze projecten is niet alleen het eindproduct belangrijk, maar ook de manier waarop het eindproduct tot stand is gekomen.

De Bovenbouw TL

Na het 2e leerjaar kiezen de leerlingen voor de afdeling Gemengde Leerweg (GL) of de Theoretische Leerweg (TL). De waarde van een GL en TL diploma weegt even zwaar voor de vervolgopleiding. Binnen de GL volg je een theorievak minder en twee praktijkvakken extra. Voor extra informatie over de GL verwijzen we u naar een andere pagina op onze website.

Nadat je voor de TL gekozen hebt kies je een sector en een vakkenpakket. Binnen de Theoretische Leerweg heeft de leerling de keuze uit de volgende sectoren:

  • Zorg en Welzijn
  • Economie
  • Techniek

De keuze voor een sector bestaat uit:

  • een gemeenschappelijk deel, dit zijn verplichte vakken voor alle leerlingen
  • een sectorgebonden deel, dit zijn verplichte sectorvakken
  • een vrij deel, dit zijn keuzevakken

Vanaf het 3e leerjaar maken de leerlingen een start met het schoolexamen (SE). De examenstof voor de verschillende vakken is hiervoor verdeeld over het 3e en het 4e leerjaar. In het 2e, 3e en 4e leerjaar wordt er aandacht besteed aan het keuze- en begeleidingsproces (LOB) en bouwen de leerlingen een portfolio op.

Het keuze- en begeleidingsproces wordt begeleid door de LOB-coördinator TL en de mentoren. De leerlingen worden zich bewust van de keuzemogelijkheden met betrekking tot een vervolgopleiding waarbij de volgende vragen van belang zijn: ‘Wie ben ik?’, ’Wat wil ik?’ , ’Wat kan ik?’.

Halverwege het 3e leerjaar lopen de leerlingen een week stage (snuffelstage) bij een bedrijf of instelling. Op deze manier ervaren de leerlingen wat het betekent om in de sector te werken waar zij voor gekozen hebben en of de keuze die zij voor ogen hebben wel de juiste is.

Tijdens het eindexamenjaar worden de leerlingen begeleidt bij het kiezen van de juiste vervolgopleiding. Leerlingen gaan naar mbo-bezoekdagen en worden geïnformeerd over een eventuele overstap naar leerjaar 4 van het HAVO.