De gemengde & theoretische leerweg

De gemengde & theoretische leerweg (GL / TL)

De gemengde/theoretische leerweg (gtl) is een vierjarige opleiding binnen het vmbo. De opleiding vormt een brug tussen de basisschool en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

In de onderbouw (1e en 2e leerjaar) volgen alle leerlingen dezelfde vakken. Na het tweede leerjaar maken zij een afdelingskeuze (GL of TL), een profielkeuze en kiezen zij een vakkenpakket. Uiteindelijk wordt er in 6 of 7 theorievakken examen gedaan. Hierbij doen de leerlingen ook verplicht examen in maatschappijleer, lichamelijke opvoeding (lo) en culturele kunstzinnige vorming (ckv).

Met een vmbo gl of vmbo tl-diploma kunnen de leerlingen doorstromen naar een vervolgopleiding in het mbo in de regio. Er kan ook gekozen worden om door te stromen naar leerjaar 4 van het havo op rsg Wiringherlant.

 

De onderbouw bij vmbo tl

In de onderbouw van de theoretische leerweg wordt lesgegeven in de volgende vakken:

Nederlands, Engels, tekenen, handvaardigheid, muziek, lichamelijke opvoeding, Duits (lj.2), Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuur-scheikunde (lj.2) biologie, economie (lj.2), junior techniek en diverse ELOS projecten.

In de onderbouw is de mentor het contactpersoon tussen ouders, leerlingen en de school. De mentor verzorgt o.a. de mentorlessen. Tijdens deze lessen wordt er aandacht besteed aan het leren van studievaardigheden, het maken van huiswerk, het groepsproces, de veiligheid binnen de klas en diverse zaken die op school spelen zoals het kiezen van een vakkenpakket in leerjaar 3.

Op de theoretische leerweg wordt er in de onderbouw voornamelijk gewerkt binnen een vakkenstructuur. Binnen de vakken wordt aandacht besteed aan het aanleren van vakkennis en vaardigheden zoals samenwerken, overleggen, onderzoeken en presenteren. Om de samenhang tussen de vakken te vergroten wordt in de onderbouw gewerkt met projecten in leergebieden die verbonden zijn aan ons ELOS principe.

In het tweede leerjaar bestaat de mogelijkheid om mee te doen met een ELOS uitwisselingsproject met onze partnerschool in Spanje. Het toepassen van vaardigheden en het praktisch werken vormen uitgangspunten bij de keuze van deze projecten.

 

De bovenbouw bij vmbo gl / tl

Na het tweede leerjaar kiezen de leerlingen voor de afdeling gemengde leerweg (gl) of de theoretische leerweg (tl). De waarde van een gl en tl diploma weegt even zwaar voor de vervolgopleiding. Binnen de gl volg je een theorievak minder en twee praktijkvakken extra. Voor extra informatie over de gl verwijzen we u naar een andere pagina op onze website.

Nadat je voor de theoretische leerweg gekozen hebt kies je een profiel en een vakkenpakket. Binnen de theoretische leerweg heeft de leerling de keuze uit de volgende profielen:

Zorg & Welzijn        (profielvak biologie)

Economie                  (profielvak economie)

Techniek                    (profielvakken natuurkunde en wiskunde)

 

De keuze voor een profiel bestaat uit:

  • een gemeenschappelijk deel, dit zijn verplichte vakken voor alle leerlingen e
  • en profielgebonden deel, dit zijn verplichte profielvakken
  • een vrij deel, dit zijn keuzevakken.

Vanaf het 3e leerjaar maken de leerlingen een start met het schoolexamen (SE). De examenstof voor de verschillende vakken is hiervoor verdeeld over het 3e en het 4e leerjaar. In het 2e, 3e en 4e leerjaar wordt er aandacht besteed aan het keuze- en begeleidingsproces (LOB) en bouwen de leerlingen een portfolio op.

Het keuze- en begeleidingsproces wordt begeleid door de LOB-coördinator gtl (dhr. Kapiteyn) en de mentoren. De leerlingen en ouders worden zich bewust gemaakt van de keuzemogelijkheden met betrekking tot een vervolgopleiding waarbij de volgende vragen van belang zijn:

‘Wie ben ik?’, ’Wat wil ik?’ , ’Wat kan ik?’.

 

Halverwege het 3e leerjaar lopen de leerlingen een week stage (snuffelstage) bij een bedrijf of instelling. Op deze manier ervaren de leerlingen wat het betekent om in de sector te werken waar zij voor gekozen hebben en of de LOB-keuze die zij voor ogen hebben wel de juiste is.

Tijdens het eindexamenjaar worden de leerlingen begeleidt bij het kiezen van de juiste vervolgopleiding. Leerlingen gaan naar mbo-bezoekdagen en worden geïnformeerd over een eventuele overstap naar leerjaar 4 van het havo op rsg Wiringherlant.