Jaarrooster

September

Nog geen activiteiten bekend

Oktober

Nog geen activiteiten bekend

November

Nog geen activiteiten bekend

December

Nog geen activiteiten bekend

Januari

Nog geen activiteiten bekend

Februari

Nog geen activiteiten bekend

Maart

Nog geen activiteiten bekend

April

23 apr 2018 - meivakantie |

Mei

09 mei 2018 - dag van Europa |
10 mei 2018 - Hemelvaartsvakantie |
11 mei 2018 - Hemelvaartsvakantie |
14 mei 2018 - start CE-I tm 29 mei |
14 mei 2018 - ouderplatform tto 19:00 |
18 mei 2018 - excursie klimbos voor B2a en B2b 12:00 |
21 mei 2018 - Tweede Pinksterdag, lesvrij |
23 mei 2018 - herkansing vmbo 3 |
23 mei 2018 - spreekuur leerplichtambtenaar 10:00 |
24 mei 2018 - afname Anglia examens |
29 mei 2018 - klankbordgroepgesprekken ob en bb |

Juni

04 jun 2018 - 40 min rooster tm 8e lesuur |
04 jun 2018 - leerlingenbesprekingen |
05 jun 2018 - 40 min rooster tm 6e lesuur |
05 jun 2018 - leerlingenbesprekingen |
06 jun 2018 - 40 min rooster tm 8e lesuur |
06 jun 2018 - leerlingenbesprekingen |
07 jun 2018 - 40 min rooster tm 8e lesuur |
07 jun 2018 - leerlingenbesprekingen |
07 jun 2018 - rekentoetsen 3e afname |
08 jun 2018 - rekentoetsen 3e afname |
13 jun 2018 - uitslag CE-I |
18 jun 2018 - CE-II tm 20 juni |
25 jun 2018 - stageweken bb/kb 3 |
25 jun 2018 - examen elementair boekhouden |
27 jun 2018 - 40 min rooster tm 8e lesuur |
27 jun 2018 - kennismakingsmiddag nw lln 1e leerjaar 2018-2019 13:00 |
29 jun 2018 - uitslag CE-II |

Juli

03 jul 2018 - diploma uitreiking vmbo |
04 jul 2018 - Citotoets 1 lrjr 1 |
04 jul 2018 - diploma uitreiking havo/vwo |
04 jul 2018 - spreekuur leerplichtambtenaar 10:00 |
05 jul 2018 - Citotoets 1 lrjr 1 |
06 jul 2018 - Citotoets 1 lrjr 1 |

Augustus

Nog geen activiteiten bekend