De organisatie

De school kent de volgende afdelingen:

  • vmbo: basisberoepsgerichte leerweg (bbl)
  • vmbo: kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)
  • vmbo: gemengde leerweg (gl)
  • vmbo: theoretische leerweg (tl)
  • havo
  • atheneum

vmbo (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs)
havo (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs)
atheneum (VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs)

Rsg Wiringherlant is een brede, openbare scholengemeenschap en omvat de volgende opleidingen:

vmbo

De basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerwegen zijn bestemd voor leerlingen die gebaat zijn bij meer praktische vaardigheden en minder theorie in hun opleiding. De TL is de theoretische opleiding binnen het VMBO. Het doel van de basisberoepsgerichte leerweg is de leerlingen binnen de reguliere duur van hun opleiding een diploma te laten behalen dat doorstroming naar MBO niveau 2 mogelijk maakt. De leerlingen die onderwijs volgen via de kaderberoepsgerichte of de theoretische leerweg hebben aansluiting op het MBO, niveau 3 en 4.

tl/havo

In de tl/havo klas wordt lesgegeven volgens de lessentabel van het havo. Gedurende het 1e leerjaar doorlopen de leerlingen een determinatietraject. De leerlingen vervolgen in het 2e leerjaar hun studie in de tl- of havo-stroom.

havo/atheneum

Het havo is een vijfjarige opleiding.  Het diploma havo vormt de startkwalificatie voor deelname aan een vervolgopleiding op het hoger beroepsonderwijs (HBO).

Het atheneum is een zesjarige opleiding. Het diploma atheneum vormt de startkwalificatie voor deelname aan het wetenschappelijk onderwijs aan de universiteit (WO).

Doorstroomschema

schematisch overzicht van de school (incidenteel kunnen niveaus worden gevormd)

Bevorderingsnormen

bevorderingsnormen 2017-2018