Extra verlof voor leerplichtigen

Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Alleen in uitzonderingsgevallen krijgt uw kind extra verlof.

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties om een dag van school wilt houden. Voor dit zogenoemde ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld. Hierbij geldt dat er sprake moet zijn van ‘gewichtige omstandigheden’ (situaties die gelegen zijn buiten de wil van ouders en/ of leerling).

Scholen mogen dus géén extra verlof geven voor:

 • goedkopere vakanties buiten het seizoen;
 • het ophalen van familie;
 • meereizen met anderen;
 • familiebezoek in het buitenland;
 • tickets al gekocht;
 • geen tickets meer verkrijgbaar in vakantieperiode;
 • vakantiespreiding;
 • verlof voor een ander kind uit het gezin;
 • andere kinderen uit het gezin al vrij of nog vrij;
 • eerder weg of later terug vanwege verkeersdrukte;
 • kroonjaren;
 • sabbatical;
 • wereldreis;
 • soortgelijke redenen.

Scholen mogen wel extra verlof toekennen voor:

 • verhuizing: maximaal één schooldag;
 • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal tien schooldagen;
 • het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad: in Nederland maximaal twee schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal één schooldag. In het buitenland maximaal vijf schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte);
 • bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad: maximaal tien schooldagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt;
 • bij overlijden van bloed- of aanverwant:
  – In de eerste graad maximaal vijf schooldagen;
  – In de tweede graad maximaal twee schooldagen;
  – In de derde en de vierde graad maximaal één schooldag;
  – In het buitenland: eerste t/m vierde graad maximaal vijf schooldagen.
  Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden);
 • bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal één schooldag.

Aanvragen
Aanvragen voor extra verlof tot en met tien schooldagen, dient u in bij de rector. Gebruikt u het hiervoor het aanvraagformulier verlof onder schooltijd(pdf) of neemt u contact op met de school van uw kind. In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de rector van de school. Deze zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen. Ook een rector van een school mag niet zondermeer overal verlof voor verlenen.  Uitgangspunt hierbij is de Beleidsregel EV OCW – 2012 – getekend.