Algemene regels

rsg Wiringherlant is gehouden aan de wettelijk samengesteld regels inzake verlof zoals hieronder staan vermeld.

Verlofregeling

Voor elke absentie, anders dan wegens ziekte, dient ruim van tevoren door ouders, voogden of verzorgers schriftelijk verlof te worden aangevraagd via de afdelingsleider.

Vakantieverlof ingevolge artikel 13f van de Leerplichtwet 1969

Vakantieverlof kan slechts één keer per jaar voor ten hoogste tien schooldagen verleend worden, wanneer een gezin absoluut niet in één van de schoolvakanties als gezin met vakantie kan gaan. Door de aanvrager moet aannemelijk gemaakt worden dat de aanvraag echt de enige gezinsvakantie betreft en dat er geen mogelijkheid bestaat een andere schoolvakantie vrij te nemen. Wanneer een gezin niet in de zomervakantie kan gaan, maar wel in een andere schoolvakantie, dan dient de aanvraag afgewezen te worden. Veel agrariërs bijvoorbeeld kunnen niet in de mei- of zomervakantie met vakantie, maar wel in de herfst-, kerst- of voorjaarsvakantie. Dan moeten zij in één van deze vakantie periodes hun vakantie plannen. In bepaalde situaties kan verlof verleend worden rond een schoolvakantie om toch twee aaneengesloten weken vakantie te kunnen hebben.

Een werkgeversverklaring geeft niet automatisch recht op verlof. Elke verklaring moet een reële verklaring zijn dat het niet mogelijk is in een schoolvakantie de gezinsvakantie te houden.

Ingevolge artikel 13a lid 2 van de Leerplichtwet 1969 kan een verlofaanvraag ook geen betrekking hebben op de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.

Wanneer een gezin moedwillig onjuiste informatie aan u verschaft, zegt dit iets over het gezin en de wijze waarop zij hun kind(eren) opvoeden.

Het kan voorkomen dat een gezin hun kind(eren) ziek meldt om toch met vakantie te kunnen gaan.

Onze werkwijze is zo dat wanneer de school vermoedt dat het een onjuiste ziekmelding betreft, de locatiedirecteur contact op kan nemen met één van ons leerplichtambtenaren. Eén van ons gaat dan, zo mogelijk dezelfde dag nog, op huisbezoek. Als wordt geconstateerd dat er niemand thuis is, worden de ouders uitgenodigd worden voor een gesprek.

Als een gezin toch zonder toestemming van de directeur van de school buiten de schoolvakantie op vakantie gaat, is de directeur verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Deze kan overgaan tot het opmaken van een proces verbaal, aangezien dit een overtreding van de leerplichtwet betreft.

Gewichtige omstandigheden artikel 11g Leerplichtwet 1969

Er kunnen gewichtige omstandigheden zijn, waardoor een kind vrij moet hebben van school. Dit zijn omstandigheden buiten het kind om, zoals bijvoorbeeld een jubileum of een sterfgeval.

Voorbeelden van een jubileum zijn:

12 ½ , 25, 40 of 50 jarig huwelijk van familieleden (in de eerste en tweede graad)

Er mag dan voor één dag vrij gegeven worden. Het komt voor dat er door opa of oma een reisje worden aangeboden voor het hele gezin voor een week in verband met hun zoveel jarig huwelijksfeest. Dan mag de directeur slechts voor één dag vrij geven wanneer dit een officieel jubileum betreft.

Grootouders die 30 of 35 jaar getrouwd zijn en dat willen vieren, zullen zich moeten realiseren dat voor deze feestdag geen vrij verleend mag worden door de directeur van de school. Ook een opa of oma die 60 of 70 jaar wordt, is geen officiële feestdag.

De directeur van een school kan advies aan de leerplichtambtenaar vragen. Ook ouders die het niet eens zijn met een afwijzing van een verzoek kunnen advies bij de leerplichtambtenaar vragen. Tevens kunnen zij tegen het afwijzende besluit van de directeur van de school in bezwaar gaan bij de school

Wanneer de schooldirecteur toch toestemming verleent en de leerplichtambtenaar ziet dit bij controle van de verlofaanvragen, kan de directeur van de school een proces verbaal krijgen van de leerplichtambtenaar. De boete voor een school kan erg hoog zijn.