MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad

Aan de school is een wettelijk verplichte medezeggenschapsraad verbonden. In deze raad zitten vertegenwoordigers van het personeel, de ouders/verzorgers en de leerlingen. De raad is bevoegd om alle aangelegenheden van de school met het bevoegd gezag te bespreken. Voor een aantal belangrijke beslissingen met betrekking tot de school heeft het bevoegd gezag advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig.

De MR is een overlegorgaan van de school met de kerndirectie. Het is binnen de school het enige orgaan met een wettelijke basis. Vaste agendapunten voor de MR zijn o.a.

  • het financieel beleid
  • het personeelsbeleid
  • het formatiebeleid
  • het scholingsbeleid

De MR van rsg Wiringherlant heeft een afvaardiging in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Alle scholen ressorterend onder de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) hebben zitting in de GMR. Besluiten die het bestuur neemt en besluiten die verder strekken dan de eigen school worden aan de GMR voor advies of instemming voorgelegd. Publicatie van de agenda en notulen zijn te zien via de site van rsg Wiringherlant (MR) en SOVON (GMR).

Het dagelijks bestuur van de medezeggenschapsraad:

 

 

Top