De leerlingenraad

Het belang van de betrokkenheid van de leerlingen

Geen scholengemeenschap, groot of klein, kan goed functioneren zonder een aantal afspraken en gedragsregels. Dat geldt zeker voor een scholengemeenschap als Wiringherlant waar dagelijks ruim 1200 mensen met elkaar leven en werken.

Uitgangspunten voor de gedragsregels op school zijn

 • in de school moet rustig en ongestoord gewerkt kunnen worden
 • de eigendommen van allen die op de rsg Wiringherlant werken en studeren, dienen te worden beschermd
 • gebouw, inventaris en buitenterrein moeten worden beschermd tegen vervuiling, beschadiging en vernieling

Aanspreekpunten

 • voor de leerling is de mentor het eerste aanspreekpunt in geval van problemen met schoolprestaties, conflicten, inhaalmomenten door bijvoorbeeld ziekte, overstap naar een andere klas of afdeling
 • de decaan is dat met betrekking tot de keuze voor studie, leerroute, profiel, beroep, studiefinanciering en vervolgonderwijs

Leerlingeninspraak

Aan het begin van het schooljaar kiest iedere klas twee klassenvertegenwoordigers. Uit hun midden wordt de leerlingenraad gekozen. De leerlingenraad is het dagelijkse bestuur van de leerlingen. Deze raad is bevoegd om advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad en/of de directie over alle aangelegenheden op school. Vertegenwoordigers van de leerlingen hebben zitting in de medezeggenschapsraad. Uit de groep van klassenvertegenwoordigers worden ook organisatoren voor feesten en vieringen benoemd. De voorzitter en de secretaris stellen de agenda en de notulen van de vergaderingen op en leiden de vergaderingen.

De vergaderingen van de leerlingenraad zijn openbaar. In de leerlingenraad kunnen, naast de onderwerpen die vallen onder de medezeggenschap alle onderwerpen die de leerlingen raken, worden besproken. De leerlingenraad kan over al deze onderwerpen advies uitbrengen aan de rector en/of de medezeggenschapsraad. De leerlingenraad beheert het door het bestuur vastgestelde leerlingenstatuut. In dat document staan alle rechten en plichten van de leerlingen vermeld. Zowel het personeel als de leerlingen en hun ouders/verzorgers dienen zich daaraan te houden. Eventuele aanpassingen ervan worden met de leerlingenraad besproken.

Klankbordgroepen

Twee keer per jaar worden er klankbordgroep gesprekken georganiseerd tussen de klassenvertegenwoordigers en de schoolleiding. Tijdens deze gesprekken wordt er over allerlei zaken die school betreffen gesproken en kunnen de klassenvertegenwoordigers daar een advies over uitbrengen. Eenmaal per jaar worden er ook klankbordgroep gesprekken voor de ouders/verzorgers van leerlingen in de onderbouwklassen georganiseerd. Ook de ouders/verzorgers zijn dan in de gelegenheid hun advies over zaken met betrekking tot de school uit te brengen.

De meerderjarige leerling

Als de leerling 18 jaar wordt verandert zijn/haar juridische status. Enkele aspecten:

 • hij/zij wordt handelingsbekwaam ten aanzien van geldzaken, studiekeuze, vakkenkeuze
 • voor hem/haar lopen de kinderbeschermingsmaatregelen af

Dit heeft consequenties voor de schoolpraktijk

 • alle pakketkeuzes en eventuele overstappen worden
 • met en door de leerling zelf geregeld
 • de rapporten hoeven niet meer door de ouders/verzorgers te worden getekend
 • de leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag

Bij slechte studieresultaten als gevolg van onvoldoende inzet zullen gesprekken volgen met vakdocenten, mentor decaan, en/of afdelingsleider. De leerling kan natuurlijk zelf de ouders/verzorgers bij deze gesprekken betrekken.

Het leerlingenstatuut

Op onze school geldt het leerlingenstatuut van SOVON. Het leerlingenstatuut bevat een overzicht van de rechten en plichten van de leerlingen. Het leerlingenstatuut ligt ter inzage op de administratie en in de mediatheek en is te downloaden via onderstaande link. De tekst is ook te vinden op www.sovon.nu. Het leerlingenstatuut van SOVON is voor onze school vertaald in regels om het bieden van onderwijs en opvoeding in een modern, prettig en veilig klimaat mogelijk te maken. Dit betekent dat deze regels een positief uitgangspunt hebben en ook het belang van de leerling dienen.

LEERLINGENSTATUUT-rsg-WIRINGHERLANT-SOVON