Verzuim/verlof

Bij ziekte van leerlingen of onverwacht ander verzuim stellen de ouders/verzorgers de school tussen 07.30 en 08.30 uur telefonisch op de hoogte (0227-513830). Bij terugkeer op school levert de leerling een verzuimkaart, ondertekend door een ouder/verzorger, in bij de conciërge. Deze kaart is te verkrijgen bij de conciërge of via de website (ouders > formulieren) te downloaden.

  • Is een medische afspraak van tevoren bekend dan wordt de school, ook van tevoren, hierover geïnformeerd via een verzuimkaart.
  • Leerlingen die op school ziek worden, melden zich af bij de conciërge.
  • Bij overige absenties dient van tevoren verlof aangevraagd te worden bij de afdelingsleider. Dit geldt bijvoorbeeld in geval van een bruiloft-, begrafenis- of vakantieverlof.

VERZUIMKAART zwart

Te laat komen

De leerling die te laat komt, meldt zich eerst bij de conciërge. Zonder briefje, dat door de conciërge wordt verstrekt, wordt de leerling niet tot de les toegelaten.

 

Verwijdering uit de les

Een leerling die door een docent om welke reden dan ook uit de les wordt verwijderd, meldt zich onmiddellijk bij het opvanglokaal of de afdelingsleider.

Schorsing of verwijdering van school

Een leerling kan worden geschorst door de rector/directeur van de school. De leerling mag dan de lessen niet volgen. Een leerling kan worden geschorst voor een periode van één tot vijf dagen. De beslissing om een leerling te schorsen wordt schriftelijk gemeld aan de ouders/verzorgers. Elke geschorste leerling wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont, aan het bevoegd gezag en aan de inspectie voor het voortgezet onderwijs. Een leerling die zich bijvoorbeeld ernstig heeft misdragen op onze school kan van school worden verwijderd. De verwijdering gaat volgens een zorgvuldige procedure waarin de leerling, de ouders/verzorgers, de leerplichtambtenaar en de inspectie een rol spelen. Een leerling wordt pas definitief verwijderd van school als een andere school voor voortgezet onderwijs bereid is de leerling te plaatsen. Tegen de beslissing om een leerling te schorsen of te verwijderen kan bezwaar worden gemaakt. De rector/directeur zal daarop wijzen in de brief waarin de beslissing wordt medegedeeld.

Verlof

Voor elke absentie anders dan wegens ziekte dient ruim van tevoren door ouders, voogden of verzorgers schriftelijk verlof te worden aangevraagd via de afdelingsleider. Een verzoek voor een meerdaags extra verlof moet minstens 14 dagen van tevoren schriftelijk ingediend worden bij de afdelingsleider. Voor extra vakantieverlof wordt in het algemeen alleen toestemming verleend bij:

  • arbeidssituaties van één van beide ouders/verzorgers waardoor vakantie voor het gezin niet in de normale vakantieperiodes kan worden opgenomen (hier is een werkgeversverklaring voor nodig)
  • situaties waarin op medische gronden extra vakantie is gewenst

Ander extra verlof kan na een schriftelijk verzoek worden verleend bij bijzondere familiegebeurtenissen. Voor een verzoek tot verlof voor een bezoek aan de dokter of specialist, informatiedagen, keuringen, examens e.d. moet de leerling tijdig contact opnemen met de afdelingsleider. Indien het verzoek om extra verlof wordt gehonoreerd, dient de leerling afspraken te maken met docenten in verband met te missen toetsmomenten. Onrechtmatige afwezigheid van de leerling wordt altijd bij de leerplichtambtenaar gemeld. Een aanvraagformulier voor extra vakantieverlof is verkrijgbaar bij de administratie of te downloaden via de website.

extra verlof voor leerplichtigen