Schoolboeken

De schoolboeken worden onder verantwoordelijkheid van de school door de firma Iddink verstrekt.

Voor de zomervakantie stuurt de firma Iddink naar alle leerlingen informatie over het bestellen van de boeken voor het komende cursusjaar en over het inleveren van de boeken van het huidige cursusjaar.

Vrijwillige ouderbijdrage

In de wet op het voortgezet onderwijs wordt gesproken over een vrijwillige ouderbijdrage. Dit is een bijdrage die scholen aan ouders/verzorgers mogen vragen voor extra activiteiten en materialen waarvoor de school geen bekostiging van de overheid ontvangt. Rsg Wiringherlant vraagt een bijdrage van de ouders/verzorgers als tegemoetkoming in de kosten op een tweetal terreinen.

Het organiseren van extra activiteiten die klassikaal worden aangeboden. Het betreft allereerst de vrijwillige ouderbijdrage (€ 60,-) die wordt gebruikt om buitenles activiteiten (BLA) te organiseren. Hierbij moet gedacht worden aan excursies, mentoractiviteiten en vieringen. De ouderraad ziet toe op de besteding van deze ouderbijdrage. Verder zijn er extra activiteiten ter verdieping en verbreding van het onderwijsaanbod. Hiertoe behoren bijvoorbeeld ELOS-activiteiten, vakexcursies, sportoriëntatie en diverse activiteiten in het kader van loopbaanoriëntatie. Bij deze activiteiten worden ook regelmatig reiskosten gemaakt.

Naast deze klassikale activiteiten zijn er keuzeactiviteiten waarvoor leerlingen kunnen intekenen. Hierbij kan gedacht worden aan de deelname aan een sportklas of extra examens om bijvoorbeeld een Cambridge certificaat te behalen. Verder is het mogelijk om een kluisje te huren. Leerlingen die in de bovenbouw een extra vak willen volgen, dienen de daarvoor benodigde boeken zelf te betalen. Daarnaast wordt voor de meerdaagse excursies een ouderbijdrage gevraagd. Alle hierboven genoemde kosten vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage. Vrijwillig betekent in dit verband dat het mogelijk is onderwijs te volgen aan onze school zonder deze bijdrage te betalen. Wanneer ouders/verzorgers besluiten om (delen van) de vrijwillige ouderbijdrage niet te betalen, kan hun kind worden uitgesloten van de betreffende activiteit, tenzij het verplichte onderdelen van het lesprogramma betreft.

De ouders/verzorgers ontvangen voorafgaand aan het nieuwe schooljaar een gedetailleerd overzicht van de extra activiteiten en diensten die worden aangeboden in het leerjaar waarin hun kind is geplaatst. Hierdoor wordt duidelijk hoe de vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed. Naast de bovengenoemde kosten zijn er voor de ouders/verzorgers nog kosten voor persoonsgebonden materialen die meerdere jaren meegaan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de kosten voor een rekenmachine, een atlas, schrijfbenodigdheden, een agenda, woordenboeken en sportkleding. Deze materialen moeten de ouders/verzorgers/leerlingen zelf aanschaffen.

Het schema van het basis- en activiteitenpakket staat in de schoolgids.