Sociaal-emotionele begeleiding

De counselor

Soms hebben leerlingen niet genoeg aan de contacten met mentoren, schoolleiding of decanaat. Zij worden door de afdelingsleider verwezen naar de schoolcounselor. Deze begeleidt leerlingen individueel op basis van vertrouwelijke gesprekken en adviseert desgewenst ouders/verzorgers en/of mentoren. De counselor heeft specifiek tot taak om leerlingen in de school een goed leef- en werkklimaat te bieden.

De activiteiten van de counselor liggen op vier gebieden:

 • het opzetten en uitvoeren van leerlingbegeleidingsprogramma’s gebaseerd op de uitgangspunten toepassing, vaardigheid en samenhang
 • het opzetten van oriëntatie op eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
 • het voeren van individuele begeleidingsgesprekken met leerlingen
 • het verzorgen van interne begeleiding en het onderhouden van externe contacten

De school beschikt over twee counselors:

mw. D. Grondsma en mw. J.I. van Eijk.

De zorgcoördinator

De scholengemeenschap heeft gemerkt dat met name in het 1e en 2e leerjaar de behoefte aan speciale zorg het grootst is. De zorgcoördinator, mw. E. Speksnijder, zal vanuit haar taak er mede op toezien dat leerlingen, die leer- en/of sociaal emotionele problemen hebben of hiermee worden geconfronteerd, worden opgevangen en begeleid. De schoolorganisatie, de collegiale samenwerking tussen docenten en hun pedagogische en didactische kwaliteiten zijn instrumenten die hiervoor worden ingezet. Tevens kan een beroep worden gedaan op specialisten uit het Samenwerkingsverband Schagen, Wieringen en Wieringermeer e.o. Op het gebied van de leerlingbegeleiding zijn er diverse instanties buiten de school die kunnen worden ingezet ten behoeve van leerlingenzorg.

Verwijsindex

Onze instelling is aangesloten bij de Verwijsindex van de provincie Noord-Holland. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld intern begeleiders in het onderwijs, zorgcoördinatoren en hulpverleners) een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind tussen 0 en 23 jaar dat zij onder hun hoede hebben. Wanneer meerdere professionals een signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo kunnen zij elkaar makkelijker en sneller vinden, en beter afstemmen en samenwerken in de hulpverlening aan jongeren. Indien het gebruik van de Verwijsindex bij uw kind aan de orde is, informeren we u daarover.

Meer informatie over de Verwijsindex kunt u vinden op de website van de provincie

www.noord-holland.nl

Schoolmaatschappelijk werk

De schoolmaatschappelijk werker biedt hulp aan leerlingen, ouders/verzorgers en/of leerkrachten. De schoolmaatschappelijk werker voert daartoe gesprekken met leerling en/of ouders/verzorgers. Als dit niet voldoende is om de problemen op te lossen, of als andere hulp nodig is, wordt bekeken welke hulpverlening of instantie hiervoor meer geschikt is. Enkele voorbeelden van problemen waarbij het schoolmaatschappelijk werk hulp kan bieden:

 • pesten en gepest worden
 • sociale vaardigheden
 • problemen in de thuissituatie
 • problemen op school
 • gescheiden ouders/verzorgers
 • (rouw)verwerking
 • verslaving
 • depressieve gevoelens

De jeugdarts

Naast huisartsen en specialisten, die voor een ieder klaar staan bij ziekten en ongevallen, zijn er ook jeugdartsen die gezondheid, groei en ontwikkeling van jonge mensen volgen, om hen zo gezond mogelijk te houden. De meeste leerlingen zijn op de basisschool al een keer door de jeugdarts onderzocht. In de tweede klas van het voortgezet onderwijs wordt ook een lichamelijk onderzoek verricht. Tijdens dit onderzoek kan de leerling ook vragen stellen over verschillende onderwerpen zoals:

 • lichamelijke problemen: ogen, gehoor, lengte, gewicht, jeugdpuistjes, seksualiteit
 • relatie problemen: op school, met vrienden, thuis
 • geestelijke problemen: onzekerheid, depressiviteit etc.
 • leerproblemen
 • gedragsproblemen: alcohol, tabak, drugs, gokken, agressiviteit etc.

Het privacyreglement van de GGD is hierbij van toepassing. Dit betekent dat de ouders/verzorgers het recht hebben op informatie en dat zij het dossier, dat van hun kind wordt gemaakt, mogen inzien. Ook hebben de ouders/verzorgers het recht om een behandeling of onderzoek te weigeren. De GGD kondigt onderzoeken schriftelijk aan.

SOVA-training en faalangstreductietraining

De school biedt leerlingen, die daarvoor in aanmerking komen, sociale vaardigheidstraining en faalangstreductie training aan. De mentor hierbij is de spil.