De afdelingen Havo en Atheneum

Onderbouw

Gedurende de eerste twee jaar krijgen de leerlingen onderwijs in een brugklas. In deze periode volgen de leerlingen het programma van de onderbouw en nemen zij ook deel aan vakoverstijgende projecten. De studieresultaten zijn nauwkeurig te volgen met het digitale programma Magister. Voor verdere determinatie wordt onder meer gebruik gemaakt van de Cito-toets gegevens. Indien nodig kan een beroep worden gedaan op ondersteuning van de remediale teacher. De leerlingen worden met behulp van mentorlessen uitgedaagd om optimaal te presteren.

De keuze voor het havo of het atheneum wordt aan het eind van het tweede leerjaar gemaakt op basis van het advies van de vakdocenten en in samenspraak met de ouders/verzorgers en de leerlingen. In het derde leerjaar vindt de voorbereiding plaats op de Tweede Fase.

Ter voorbereiding op de studie- en beroepskeuze wordt er in de mentorlessen tijd besteed aan de profielen en de keuzes in de bovenbouw. In november/december is er een profielvoorlichting voor de ouders. In nauwe samenwerking met mentoren, lobcoördinator en ouders/verzorgers maken de leerlingen ten slotte een keuze uit één van de vier profielen:

  • -Cultuur & Maatschappij
  • -Economie & Maatschappij
  • -Natuur & Gezondheid
  • -Natuur & Techniek

Bovenbouw

In het gekozen profiel is een aantal vakken samengebracht die sterk aan elkaar verwant zijn. Daardoor wordt meer samenhang gebracht in de eindexamenvakken en is de aansluiting op een vervolgstudie in het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs gewaarborgd. De namen van de profielen zijn voor het havo en het atheneum gelijk. De inhoud is echter verschillend. Zowel binnen het havo als binnen het atheneum kent een profiel een vaste opbouw.

Elk profiel bestaat uit:

  • -een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk is
  • -een profieldeel dat kenmerkend is voor dat profiel
  • -een vrij deel

Het gemeenschappelijk deel neemt ongeveer de helft van de studietijd in beslag. Het profielgedeelte bedraagt ongeveer een derde van de studietijd. Het vrije gedeelte beslaat de rest van de studietijd. In dit vrije deel kan een leerling zelf een keuze maken uit vakken en activiteiten die de school aanbiedt.

Het kan voorkomen dat het keuzevak in de bovenbouw havo/atheneum door onverenigbare combinaties en/of rooster technische knelpunten in enkele gevallen niet wordt gehonoreerd.

In de Tweede Fase (bovenbouw)  is sprake van nieuwe vakken, andere vakinhoud en een meer veelzijdige aanpak in de manier van lesgeven en kennisverwerking. Deze didactische aanpak is vooral bedoeld om het actief en zelfstandig leren te stimuleren. Leerlingen hebben deze vaardigheden nodig om succesvol te kunnen studeren aan een Hogeschool of Universiteit.

In de bovenbouw verschuift het accent van het onderwijs van docent-gestuurd naar meer leerling-gestuurd. Dat betekent ook dat leerlingen ruimte krijgen voor een meer individuele invulling. De leerlingen worden gestimuleerd om zich te onderscheiden door deel te nemen aan allerlei activiteiten, zoals het profielwerkstuk, de uitwisselings-programma’s, Cambridge certificaten, sportprestaties, Olympiade wedstrijden en het bezoeken van Open Dagen t.b.v. vervolgopleidingen. Ook de deelname van leerlingen aan klankbordgroepen, leerlingenraad, examencommissie en/of medezeggenschapsraad wordt in dit verband aangemoedigd.

Olympiade

Rsg Wiringherlant onderneemt de komende jaren verschillende activiteiten om het keurmerk Olympiaschool te behouden. Wij doen daarvoor als school mee aan alle landelijke Olympiades die in een schooljaar worden gehouden voor de vakken biologie, aardrijkskunde wiskunde, natuur- en scheikunde op atheneumniveau. Olympiades zijn jaarlijkse wedstrijden waar alle leerlingen in de bovenbouw vwo aan mee kunnen doen.