De gemengde & theoretische leerweg

De gemengde & theoretische leerweg (GL / TL)

De gemengde/theoretische leerweg (gtl) is een vierjarige opleiding binnen het vmbo. De opleiding vormt een brug tussen de basisschool en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In de onderbouw (1e en 2e leerjaar) volgen alle leerlingen dezelfde vakken. Na het tweede leerjaar maken zij een profielkeuze en kiezen hierbij een vakkenpakket richting het eindexamen.

Uiteindelijk wordt er in 6 of 7 theorievakken examen gedaan. Hierbij doen de leerlingen ook verplicht examen in maatschappijleer, lichamelijke opvoeding (lo) en culturele kunstzinnige vorming (ckv).  Met een vmbo gl of vmbo tl-diploma kunnen de leerlingen doorstromen naar een vervolgopleiding in het mbo in de regio of doorstromen naar leerjaar 4 van het havo op rsg Wiringherlant.

In de onderbouw van de theoretische leerweg wordt lesgegeven in de volgende vakken:

  • Nederlands, Engels, tekenen, handvaardigheid, muziek, lichamelijke opvoeding, Duits (lj.2), Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuur-scheikunde (lj.2) biologie, economie (lj.2), junior techniek en diverse projecten.

In de onderbouw is de mentor het contactpersoon tussen ouders, leerlingen en de school. De mentor verzorgt ook de mentorlessen. Tijdens deze lessen wordt er aandacht besteed aan het leren van studievaardigheden, het maken van huiswerk, het groepsproces en diverse zaken die op school spelen zoals het kiezen van een vakkenpakket in leerjaar 3.

Op de theoretische leerweg wordt er in de onderbouw voornamelijk gewerkt binnen een vakkenstructuur. Binnen de vakken wordt aandacht besteed aan het aanleren van vakkennis en vaardigheden zoals samenwerken, overleggen, onderzoeken en presenteren. Om de samenhang tussen de vakken te vergroten wordt in de onderbouw gewerkt met projecten in leergebieden die verbonden zijn aan ons ELOS principe.
In het tweede leerjaar bestaat de mogelijkheid om mee te doen met een ELOS-uitwisselingsproject met onze partnerschool in Spanje. Het toepassen van vaardigheden en het praktisch werken vormen uitgangspunten bij de keuze van deze projecten.

 

De bovenbouw bij vmbo tl of gl

Vanaf leerjaar 3 maken leerlingen kennis met de beroepsgerichte afdeling. Via het vak dienstverlening en producten kunnen leerlingen kiezen met welke beroepsafdeling zij kennis willen maken (economie, techniek, zorg) en gaan hier praktijklessen volgen. In leerjaar 4 kan de leerling kiezen om te stoppen met het beroepsgerichte deel óf om eindexamen te doen in een beroepsgericht vak (GL).

Voorbeeld in leerjaar 4 vmbo gl/tl:
Theoretische leerweg (TL): eindexamen in 6 theorievakken (eventueel 7 vakken)
Gemengde leerweg (GL):    eindexamen in 5 theorievakken + 1 beroepsgericht vak.

De waarde van een GL en TL diploma weegt even zwaar voor de vervolgopleiding. Binnen de GL volg je een theorievak minder en via D&P een beroepsgericht vak extra. Voor extra informatie over de GL verwijzen we u naar een andere pagina op onze website, vernieuwing vmbo.

Binnen onze leerweg heeft de leerling vanaf jaar 3 de keuze uit de volgende profielen:

  • Zorg & Welzijn        (profielvak biologie)
  • Economie                  (profielvak economie)
  • Techniek                   (profielvakken natuurkunde en wiskunde)

De keuze voor een profiel bestaat uit:

  • een gemeenschappelijk deel, dit zijn verplichte vakken voor alle leerlingen
  • een profielgebonden deel, dit zijn verplichte profielvakken
  • een vrij deel, dit zijn keuzevakken

Vanaf het 3e leerjaar maken de leerlingen een start met het schoolexamen (SE). De examenstof voor de verschillende vakken is hiervoor verdeeld over het 3e en het 4e leerjaar. In het 2e, 3e en 4e leerjaar wordt er aandacht besteed aan het keuze- en begeleidingsproces (LOB) en bouwen de leerlingen een portfolio op.

Het keuze- en begeleidingsproces wordt begeleid door de LOB-coördinator gtl (dhr. Kapiteyn) en de mentoren. De leerlingen en ouders worden zich bewust gemaakt van de keuzemogelijkheden met betrekking tot een vervolgopleiding waarbij de volgende vragen van belang zijn: ‘Wie ben ik?’, ’Wat wil ik?’ , ’Wat kan ik?’.

Halverwege het 3e leerjaar lopen de leerlingen een week stage (snuffelstage) bij een bedrijf of instelling. Op deze manier ervaren de leerlingen wat het betekent om in de sector te werken waar zij voor gekozen hebben en of de LOB-keuze die zij voor ogen hebben wel de juiste is.

Tijdens het eindexamenjaar worden de leerlingen begeleidt bij het kiezen van de juiste vervolgopleiding. Leerlingen gaan naar mbo-bezoekdagen en worden geïnformeerd over een eventuele overstap naar leerjaar 4 van het HAVO op rsg Wiringherlant.