VMBO basis-en kaderberoepsgerichte afdeling

Onderbouw bb/kb

Leerlingen van de afdeling vmbo basis kader krijgen in het 1e en 2e leerjaar algemeen vormend onderwijs aangeboden waarbij zoveel mogelijk uren praktisch ingevuld worden. Vergeleken met andere afdelingen besteden leerlingen meer uren aan vakken als techniek, kunst & cultuur en sport & beweging. Daarnaast wordt een aantal vakken in leergebieden aangeboden zoals mens & maatschappij (gs,ak), mens & natuur (bi,vz,nask) en kunst & cultuur (mu,te,ha,dr). Leerlingen werken vanaf het 1e leerjaar met een portfolio waarbij er volop aandacht is voor competenties zoals doorzettingsvermogen, omgaan met druk en tegenslag, initiatief nemen en inlevingsvermogen.

In het 2e leerjaar verschuift de aandacht steeds meer naar het keuzeproces waarbij de leerling begeleid wordt bij het maken van een goede sectorkeuze in de bovenbouw van het VMBO.

Sector techniek

Op het techniekplein zijn de verschillende technische afdelingen vertegenwoordigd: bouwtechniek, voertuigentechniek en techniek breed (bouwtechniek, voertuigentechniek, metaaltechniek, installatie- en elektrotechniek). De sector techniek is een dynamische sector. De prachtige en ruime werkplekken bieden de kader- en basisberoepsgerichte leerlingen van het VMBO, die voor de sector techniek hebben gekozen, goede mogelijkheden om zich verder in de techniek te verdiepen en te ontwikkelen. Het techniekplein is voorzien van alle materialen, machines, apparatuur en gereedschappen die nodig zijn om de diverse vaardigheden te oefenen. Naast deze praktijklessen krijgen de leerlingen ook theorielessen. In het 3e en 4e leerjaar lopen zij enkele weken stage bij een bedrijf uit de technieksector. De stages geven de leerlingen een goed beeld van wat het werken in deze sector inhoudt en bovendien doen zij tijdens stages veel nieuwe ervaringen op.

Sector zorg & welzijn, afdeling verzorging

Een belangrijk onderdeel van het vak verzorging is het leren omgaan met verschillende  doelgroepen zoals ouderen, kinderen en gehandicapten. In het verzorgingslokaal bevinden zich meerdere werkplekken waarin leerlingen praktijkgerichte opdrachten kunnen oefenen. Zo wordt geoefend op de werkplek van de facilitaire dienstverlening (schoonmaak, huishouden en voorraadbeheer), de babykamer, de ziekenboeg en de keuken. Belangrijke onderdelen zijn ook de E.H.B.O.- en de kooklessen. Leerlingen werken in een nagebootste praktijksituatie met werkkaarten die instructies geven over de uit te voeren opdracht. Daarnaast worden sommige onderdelen theoretisch behandeld. In zowel het 3e als 4e leerjaar lopen de leerlingen stage bij een instelling of organisatie die raakvlakken heeft met de sector zorg & welzijn.

Intersectoraal: dienstverlening & commercie

Dienstverlening & commercie is een brede, intersectorale opleiding waarin leerlingen veel leren over vakonderdelen zoals handel, verkoop, ICT, administratie, dienstverlening, toerisme, cultuur etc. In deze afdeling wordt naast het zelfstandig werken veel projectmatig gewerkt. Dat wil zeggen dat er met een groepje leerlingen aan een bepaald thema of project wordt gewerkt. Leerlingen leren dus veel van én met elkaar! Door praktijkgerichte opdrachten, projecten en thema’s ervaren leerlingen welke interesses zij hebben en waar zij goed in zijn. Een thema of project bestaat uit een groot aantal taken. Een voorbeeld van zo’n thema is het organiseren van een schoolevenement of een activiteit buiten school (bijvoorbeeld voor een zorginstelling of het bedrijfsleven). Een thema/project heeft raakvlakken met de verschillende vakonderdelen van dienstverlening & commercie. Verder gaan leerlingen zowel in het 3e als 4e leerjaar stage lopen bij een bedrijf dat aansluit op de afdeling dienstverlening & commercie. Op deze manier kunnen zij zich breed oriënteren en later de juiste vervolgopleiding in het MBO kiezen. Meer informatie over de verschillende afdelingen binnen de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het VMBO kunt u lezen op www.wiringherlant.nl

Leerwegondersteunend onderwijs

Om zorgleerlingen (= leerlingen die door verschillende redenen leerachterstand hebben opgelopen en/of vanwege een bepaalde sociaal-emotionele problematiek kwetsbaar zijn) in het VMBO een grotere kans te bieden om hun opleiding met een diploma af te sluiten is het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) opgezet. Leerwegondersteuning kan in het gehele VMBO worden ingezet en is onderdeel van het reguliere onderwijs. Rsg Wiringherlant biedt de LWOO-leerling zoveel mogelijk onderwijs op maat, waarbij de leerstof, het niveau en het tempo is aangepast aan de capaciteiten en de aard van de individuele leerling. De extra zorg, die aangeboden wordt omvat:

 • sociale vaardigheidstraining
 • faalangstreductie training
 • begeleiding van dyslectische leerlingen
 • remediale hulp/counseling
 • hulp op het terrein van reken- en taalvaardigheden
 • huiswerkbegeleiding/studiebegeleiding

Leerwerktraject

Rsg Wiringherlant biedt als onderwijsmogelijkheid in het VMBO het leerwerktraject. Het leerwerktraject is bestemd voor die leerling voor wie om uiteenlopende redenen een succesvolle afsluiting van het volledige programma van één van de leerwegen binnen het VMBO moeilijk of niet haalbaar zal zijn. Een leerwerktraject is geschikt voor leerlingen die zeer praktisch zijn georiënteerd en daarnaast gemotiveerd zijn om al werkend de benodigde vaardigheden te leren. Omdat praktijk en theorie op een aantrekkelijke manier worden gecombineerd heeft de leerling een veel grotere zekerheid om een  beroepskwalificatie te verwerven.

De leerling blijft gedurende het gehele traject leerplichtig en dus blijft de school verantwoordelijk voor de leerling. De school leert de basisvaardigheden aan en draagt zorg voor de begeleiding. De afspraken worden vastgelegd in een leerovereenkomst tussen leerling, ouders/verzorgers, bedrijf en school. Van de meewerkende bedrijven mag de leerling verwachten dat zij ook ten aanzien van het aanleren van sociale en praktische vaardigheden een grote bijdrage leveren. Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat bedrijf en school de leerling goed voorbereiden op de arbeidsmarkt van morgen. Het leerwerktraject is een volwaardige leerroute en wordt met een diploma afgesloten. De leerling is 2 dagen op school en 3 dagen bij het bedrijf. In het kort:

 • in het 3e leerjaar komen aangepaste lessen, gericht op stagelopen, tot aan de kerstvakantie
 • vanaf de kerstvakantie één vol jaar (tweede helft 3e leerjaar en eerste helft 4e leerjaar) 3 dagen stagelopen en 2 dagen naar school voor Nederlands, rekenen, ICT, Sociale vaardigheden, een beroepsgericht vak en een vak afhankelijk van de (gekozen) beroepskolom
 • tweede helft 4e leerjaar weer terug op school voor de examentrainingen

Op school worden de volgende lessen gevolgd:

 • vak totaal aantal uur per week
 • Nederlands 3 uur
 • sociale vaardigheden training 2 uur
 • een op de afstudeerrichting afgestemd vak 2 uur
 • beroepsgericht programma 6 uur
 • mentorles 1 uur