ELOS

 

IMG_9951Waar staat Elos voor:Het onderwijs van vandaag heeft de taak jongeren voor te bereiden op een toekomst die zich steeds minder in het eigen land zal afspelen. De globalisering eist dat burgers zich goed in een moderne taal kunnen redden en weten wat zich op het wereldtoneel afspeelt. Om te kunnen samenwerken met mensen in andere landen is het nodig iets af te weten van hun cultuur en samenleving. In het najaar van 2004, tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU, is daarom het project Elos gelanceerd. Elos, wat staat voor Europese leeromgeving in scholen, heeft als doel leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst als Europees burger.

In het kort: jonge mensen moeten kennis en vaardigheden bezitten om zich goed in Europa te kunnen bewegen.

Om de doelstellingen te kunnen realiseren, werken wij samen met scholen in Europa. Een van de actiepunten is dat leerlingen veel contact hebben met  buitenlandse leerlingen. Verder is er in verschillende lessen aandacht voor Europese culturen en voor het functioneren van de EU.

 

Het belang van Elos voor de Rsg Wiringherlant.

 

Het belang van Elos op school wordt ingegeven door het feit dat de Europese besluitvorming steeds belangrijker wordt. Europa komt voor velen, en vooral voor de jongeren van nu, steeds dichterbij. De Rsg. Wiringherlant streeft er naar om leerlingen te stimuleren zich te oriënteren op het  buitenland en met name Europa. Behalve het feit dat leerlingen door internationalisering in contact komen met de dagelijkse cultuur van een ander land is het “gedwongen” spreken van een buitenlandse taal  een extra stimulans om binnen het talenonderwijs grote vorderingen te maken. Uiteraard is dit ook voor docenten een mogelijkheid   om zich op Europees niveau te oriënteren en onderwijssystemen en -niveaus met elkaar te kunnen vergelijken.
Onze school staat in het centrum van een gemeente, waar een geavanceerd kassenbedrijf is opgestart (Agriport A7, het grootste kassencomplex van Europa). Er wordt internationaal gezien behoorlijk aan de weg getimmerd; er werken veel buitenlandse werknemers uit verschillende landen van de EU. Ook op het gebied van de sport en muziek worden er veel contacten met het buitenland onderhouden.  Dit maakt het noodzakelijk dat onze leerlingen zich op Europees gebied oriënteren.

 

Missie en Doelstellingen

 

Binnen de missie en doelstellingen van de Rsg. Wiringherlant staat de ontwikkeling van een zelfstandige, kritische maar vooral verantwoordelijke leerling centraal. We willen dat ze als jongvolwassenen in staat zijn verantwoordelijkheid te dragen, zelfstandig een bijdrage te leveren aan de maatschappij en zich vooral ook binnen die maatschappij te kunnen handhaven. Hiervoor is kennis van die maatschappij in de breedste zin noodzakelijk. De school heeft als taak er zorg voor te dragen dat leerlingen zich deze vaardigheden en kennis kunnen eigen maken zodat ze, als volwaardig participerend burger, binnen Europa kunnen functioneren.
Om de leerlingen voor te bereiden op de samenleving en sociale vorming en maatschappelijke betrokkenheid te stimuleren voert de school een actief internationaliseringbeleid. Elos heeft een vaste plaats binnen het curriculum.